BASES LEGAIS DA PARTICIPACIÓN NO SORTEO OUTONO GASTRONÓMICO

1.- EMPRESA ORGANIZADORA DA PROMOCIÓN

A empresa Axencia Turismo de Galicia con domicilio en Estrada Santiago-Noia, km.3 15897 de Santiago de Compostela e C.I.F: Q-1500394-J organiza con fins promocionais o sorteo (en diante, “a Promoción”) de ámbito nacional, a desenvolver a través de Internet, exclusivo para usuarios residentes en España e maiores de idade de acordo co disposto no apartado de condicións para participar.

2.-DATA DE INICIO E DATA DE FINALIZACIÓN

A Promoción iniciarase ás 09:00 horas do día 22 de setembro e finalizará o día 5 de novembro ás 12:00 horas.

Os premios conocaranse os días 22 e 28 de setembro; 4, 13, 19 e 25 de outubro; e 3 de novembro.

Cada convocatoria de concurso estará activa 48 horas desde o momento da súa publicación.

3.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN E MECÁNICA DA PROMOCIÓN

Os requisitos de participación serán os seguintes:

 • Poderán participar aquelas persoas que residan en España e sexan maiores de 18 anos.
 • A mecánica da Promoción en Facebook, Twitter e Instagram consiste en responder correctamente ás preguntas expostas.
 • Non poderán participar nesta promoción os traballadores de Axencia Turismo de Galicia nin os seus familiares de primeiro grao, así como os provedores relacionados con esta entidade pública.
 • Repartiranse un total de 7 premios non acumulativos. Cada gañador só poderá ser premiado unha vez (se resulta gañador nalgún dos 7 concursos non poderá volver ser elixido gañador).

4.- CONDICIÓNS DA PROMOCIÓN E PREMIOS

Elixirase aleatoriamente 1 gañador dunha fin de semana para dúas persoas (noite do venres e o sábado con almorzos incluídos) e dous menús por persoa a degustar durante esta fin de semana, a elixir entre os establecementos de Turismo Rural adheridos ao Outono Gastronómico:

https://www.turismo.gal/que-facer/outono-gastronomico?langId=gl_ES.

Do mesmo xeito elixiranse 3 suplentes para o caso no que o gañador non responda no prazo de 24 horas a contar desde a data e hora da publicación do resultado do concurso e do envío da mensaxe no que se lle comunica que resultou gañador/a.

Poderase elixir calquera fin de semana entre o 17 de setembro e o 19 de decembro. excepto as fins de semana do 29 ao 31 de outubro, e do 3 ao 5 de decembro

5.- MECÁNICA DA PROMOCIÓN

A elección dos gañadores efectuarase ao día seguinte do lanzamento do sorteo e de maneira aleatoria, a través da plataforma https://commentpicker.com/, entre os participantes que:

 • Acerten correctamente as preguntas expostas.
 • Sexan seguidores da conta de Facebook/IG de Turismo de Galicia.
 • Den “like” á publicación do concurso.
 • Etiqueten a unha persoa coa que gozar o premio.

O concurso realizarase en semanas alternas entre o Facebook e Instagram de Turismo de Galicia, resultando cada semana 1 gañador da devandita rede social

 • Semana 1: sorteo 1 premio o 22 de setembro entre os seguidores de Turismo de Galicia en Instagram.
 • Semana 2: sorteo 1 premio o 28 de setembro entre os seguidores de Turismo de Galicia en Facebook.
 • Semana 3: sorteo 1 premio o 4 de outubro entre os seguidores de Turismo de Galicia en Instagram.
 • Semana 4: sorteo 1 premio o 13 de outubro entre os seguidores de Turismo de Galicia en Facebook.
 • Semana 5: sorteo 1 premio o 19 de outubro entre os seguidores de Turismo de Galicia en Instagram.
 • Semana 6: sorteo 1 premio o 25 de outubro entre os seguidores de Turismo de Galicia en Facebook.
 • Semana 7: sorteo 1 premio o 3 de novembro entre os seguidores de Turismo de Galicia en Instagram.

Do mesmo xeito elixiranse 3 suplentes (por cada un dos gañadores, en total 6 suplentes en Facebook e 3 en Instagram) para o caso no que algún dos gañadores non responda no prazo de 24 horas a contar dende a data e hora da publicación do resultado do concurso na conta de Turismo de Galicia e do envío da mensaxe no que se lle comunica que resultou gañador/a.

Turismo de Galicia publicará na súa conta de Facebook/Instagram os gañadores de cada concurso (2 en Facebook e 1 en Instagram) e enviará unha mensaxe directa informándolles do premio e solicitando a súa identificación. Os gañadores terán que comunicar a aceptación do premio nas 24 horas inmediatamente posteriores á publicación dos gañadores e envío da mensaxe por parte de Turismo de Galicia, mediante o envío dun correo electrónico a través da conta comunicacion.turismo@xunta.gal coa súa identidade (DNI, nome e dous apelidos) e un número de teléfono e correo electrónico de contacto.

O gañador autoriza a que o seu nome de Facebook/Instagram sexa publicado nas redes sociais de Turismo de Galicia.

Do mesmo modo, se informará aos demáis elixidos da súa condición de suplentes, solicitando faciliten un número telefónico de contacto directo ao mesmo enderezo electrónico para a súa posterior localización e requerimento de documentación, dado o caso.

Se o gañador non reclama o premio antes de 24 horas a contar desde a data e hora da publicación do resultado do sorteo, entenderase que o rexeita, pasando o premio ao primeiro suplente elixido, o cal será contactado telefónicamente. Se este tampouco  remite a documentación solicitada, o premio pasará ao segundo suplente, e despois ao terceiro, quedando deserto se ningún deles  responde.

Estes datos serán usados exclusivamente para a comunicación do premio ou para aclarar calquera continxencia unha vez aceptado.

7.- ACEPTACIÓN

A simple participación implica a aceptación destas bases na súa totalidade. Ao aceptar o premio, o gañador asume todos os gastos nos que incorra, salvo os que expresamente estean incluídos na promoción en cuestión, así como a responsabilidade que se poida derivar da recollida e utilización do devandito premio.

8.- DESCUALIFICACIÓNS E PENALIZACIÓNS

Se se evidenciase que calquera dos participantes non cumpre cos requisitos esixidos nas Bases, ou os datos proporcionados para participar non fosen válidos, a súa participación considerarase nula e quedarán automaticamente excluídos da Promoción perdendo todo dereito sobre os premios outorgados en virtude  desta Promoción.

Turismo de Galicia resérvase o dereito para excluír automática e inmediatamente da mesma a calquera participante que transgreda as normas da boa fe, observe unha conduta inadecuada, empregue medios fraudulentos ou incumpra estas Bases.

9.- PUBLICACIÓN DE COMENTARIOS OU OPINIÓNS

Non se permitirán comentarios ou opinións cuxo contido se considere inadecuado, que sexan ofensivos, inxuriosos ou discriminatorios ou que puidesen vulnerar dereitos de terceiros. Tampouco se permitirán comentarios contra un particular que vulneren os principios de dereito á honra, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe. Non nos responsabilizaremos dos danos ocasionados polos comentarios que fagan os participantes na Promoción, e que en calquera momento puidesen ferir a sensibilidade doutros participantes.

10.- EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADE

A título enunciativo, pero non limitativo, non nos responsabilizamos das posibles perdas, roubos, atrasos ou calquera outra circunstancia imputable a terceiros  que poidan afectar o desenvolvemento da presente Promoción, así como tampouco nos responsabilizamos do uso que faga o participante respecto do premio que obteña desta Promoción.

Non asumimos a responsabilidade en casos de forza maior ou caso fortuíto que puidesen impedir a realización da Promoción ou o goce total ou parcial do premio.

11.- FACEBOOK

A promoción non está patrocinada, avalada, administrada nin asociada de ningún xeito  a Facebook, polo que os participantes liberan a esta de toda responsabilidade polos eventuais danos que se deriven da mesma.

12.- INSTAGRAM

Instagram non patrocina, avala nin administra de modo algún esta promoción, nin está asociado a ela. O usuario desvincúlase totalmente de Instagram, e é consciente de que está a proporcionar a súa información a Turismo de Galicia e non a Instagram.

13.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

De conformidade co establecido no Reglamento Xeral de Protección de Datos (UE 2015/679) e da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoales e Garantía dos Dereitos Dixitais, informamos que a entidade responsable do tratamento é a Axencia Turismo de Galicia con domicilio en Estrada Santiago-Noia, km.3 15897 de Santiago de Compostela e C.I.F: Q-1500394-J.

Cada participante coa aceptación destas bases legais e participación no sorteo consente que os seus datos persoais podan ser utilizados para a xestión do sorteo e para remitirlle newsletters e comunicacións comerciais e de promoción relacionadas cos nosos servizos por carta, teléfono, correo electrónico, SMS/MMS, ou por outros  medios de comunicación electrónica.

Informámoslle que pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación do tratamiento e portabilidad mediante o envío dun correo electrónico a lopdturga@xunta.gal  ou ben mediante carta dirixida ó seguinte enderezo: Axencia Turismo de Galicia, Estrada Santiago-Noia, km.3 15897 Santiago de Compostela, achegando en ambos os casos copia do DNI.

14.- CAMBIOS

Reservámonos o dereito de modificar ou ampliar estas bases, na medida que non prexudique ou menoscabe os dereitos dos participantes na Promoción.

15.-FISCALIDADE

A celebración do previsto sorteo, así como a concesión do premio quedan suxeitos á normativa fiscal vixente.

16.- LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN

Estas bases legais rexeranse de conformidade coa lei española. Serán competentes para resolver calquera reclamación ou controversia que puidese exporse en relación coa validez, interpretación ou cumprimento destas bases os Xulgados e Tribunais da cidade de Santiago de Compostela.